Mei

22 april t/m 3 mei Meivakantie 2019
7 mei 20.00 - 21.30 uur OR vergadering
9 mei 19.30 - 21.00 uur MR vergadering
17 mei 08.30 - 12.30 uur Studiedag: Leerlingen vrij
28 mei 08.30 - 15.30 uur Schoolreis
30 mei t/m 31 mei Hemelvaartsvakantie 2019

Juni

5 juni t/m 7 juni Schoolkamp
6 juni 20.00 - 21.30 uur OR vergadering
9 juni t/m 10 juni Pinksteren 2019
13 juni 19.30 - 21.00 uur MR vergadering
21 juni Rapport 2 mee naar huis
24 juni t/m 27 juni Oudergesprekken (indien nodig)

Juli

8 juli t/m 16 augustus Zomervakantie 2019

Augustus

8 juli t/m 16 augustus Zomervakantie 2019
19 augustus Start schooljaar 2019-2020

September

Oktober

14 oktober t/m 18 oktober Herfstvakantie 2019

November

December

6 december Studiedag
23 december t/m 3 januari Kerstvakantie 2019-2020

Januari

23 december t/m 3 januari Kerstvakantie 2019-2020

Februari

18 februari 13.00 - 17.00 uur Studiemiddag
24 februari t/m 28 februari Carnavalsvakantie 2020

Maart

April

13 april Tweede Paasdag 2020
20 april t/m 1 mei Voorjaarsvakantie 2020
27 april Koningsdag

Mei

20 april t/m 1 mei Voorjaarsvakantie 2020
4 mei SKOzoK studiedag
5 mei Bevrijdingsdag
21 mei t/m 22 mei Hemelvaartsvakantie 2020

Juni

1 juni Tweede Pinksterdag 2020

Juli

13 juli t/m 21 augustus Zomervakantie 2020