Mei

20 april t/m 1 mei April- / meivakantie 2020
4 mei SKOzoK studiedag (leerlingen zijn vrij)
5 mei Bevrijdingsdag (leerlingen zijn vrij)
7 mei Vergadering ouderraad
14 mei Vergadering MR
21 mei t/m 22 mei Hemelvaartsvakantie 2020
25 mei t/m 11 juni Eindtoetsen LOVS
27 mei t/m 29 mei Schoolkamp groep 7/8

Juni

25 mei t/m 11 juni Eindtoetsen LOVS
1 juni Tweede Pinksterdag 2020
9 juni Vergadering ouderraad
11 juni Schoolreis
16 juni Algemene ouder-/infoavond
25 juni Vergadering MR
26 juni 2e Rapport
29 juni t/m 2 juli Oudergesprekken

Juli

29 juni t/m 2 juli Oudergesprekken
3 juli 11.30 - 12.30 uur Bedankmoment voor ouders
7 juli Doorschuifmiddag
8 juli Musical groep 7/8
10 juli Calamiteitendag
13 juli t/m 21 augustus Zomervakantie 2020

Augustus

13 juli t/m 21 augustus Zomervakantie 2020

September

Oktober

19 oktober t/m 23 oktober Herfstvakantie 2020

November

December

21 december t/m 1 januari Kerstvakantie 20-21

Januari

21 december t/m 1 januari Kerstvakantie 20-21

Februari

15 februari t/m 19 februari Carnavalsvakantie 2021

Maart

April

5 april Tweede paasdag 2021
27 april Koningsdag

Mei

3 mei t/m 14 mei Meivakantie 2021
24 mei Tweede pinksterdag 2021

Juni

Juli

26 juli t/m 3 september Zomervakantie 2021