Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap wordt via de Medezeggenschaps Raad (M.R.) vormgegeven. De wettelijk verplichte M.R. bestaat minimaal uit 2 gekozen ouders en 2 gekozen personeelsleden, maar kan uitgebreid worden met een aantal deskundige ouders en de directie kan als gast worden uitgenodigd. Er wordt dan ook wel gesproken over een Schoolraad (S.R.). Voor deze structuur is gekozen om voldoende kennis en vaardigheden in huis te hebben om alle taken die bij de M.R. liggen, goed uit te kunnen voeren. Op die manier is de M.R. een volwaardig overlegorgaan.

De medezeggenschap is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (W.M.S.). Deze wet geeft een aantal bevoegdheden met betrekking tot beleidsvoornemens van de directie en/of het bestuur van de school.
Meer gegevens vindt u in de Schoolgids H 8.1!
Reglement Medezeggenschap!
Huishoudelijk reglement!

Jaarverslagen:
Jaarverslag 2017/2018!
Jaarverslag 2018/2019!